Tijdens de dienst op Hap Zeist

Nog in de eigen praktijk

LET OP: 

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het patiëntennummer van de Huisartsenpost Zeist.

Het nieuwe telefoonnummer wordt  088 130 96 10.

Waarom wijzigt het telefoonnummer?

Tot op heden was het patiëntennummer( 0900 4301430) voor de huisartsenposten een (betaald) 0900-nummer. Hier is ooit vanuit kwalitatief oogpunt voor gekozen. Tegenwoordig zijn ‘reguliere’ lijnen kwalitatief gelijk aan de betaalde lijnen. Het gebruik van betaalde lijnen is per 1-7-2017 voor commerciële partijen aan banden gelegd. Voor de huisartsenpost gold de nieuwe regelgeving niet. Wij zijn echter van mening dat het aanhouden van 0900-nummers niet in het belang is van de patiënt en niet strookt niet met onze maatschappelijke positie.

Per wanneer gaat de wijziging in?

De wijziging gaat formeel in per 1 januari 2018. De overgang zal echter geen ‘harde’ omzetting zijn. Tussen nu en 1 juli 2018 zal de huisartsenpost op beide nummers bereikbaar zijn. Na 1 juli 2018 zal het oude nummer komen te vervallen.

In Zeist nemen de huisarts en de Huisartsenpost (HAP) Zeist, gevestigd in het Diaconessenhuis locatie Zeist, alle niet- levensbedreigende spoedzorg in de regio in behandeling. De Spoedeisende hulp van het Diaconessenhuis is er niet meer. Hiervoor in de plaats is vijf dagen per week van 17.00 tot 23.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 8.00 tot 23.00 uur een polikliniek Traumatologie geopend, bemand door artsen van het ziekenhuis.

Curriculum vitae

Geboren 16 mei  1951

Lagere school Den Helder

HBS B  Curaçao

Militaire dienst 1971/72  Pantserinfanterie

Vrije Universiteit Geneeskunde, in 1981 artsexamen.

Van 1981 tot 1983 Agnio in het Gemini ziekenhuis te Den Helder.

Huisartsenopleiding VU Amsterdam 1983-1984

Vanaf 1984 tot 1986, waarnemend huisarts, consultatiebureauarts.

Bedrijfsarts Overheid 1985-1986

Parttime leraar gezondheidsleer Zeevaartschool Den Helder.

Praktijk houdend huisarts  van 1986 tot en met 2015. Tot 2002 apotheekhoudend.

Parttime inrichtingsarts Detentiecentrum Amersfoort 1987-1989.

EKC bij nascholing huisartsen   1995-2005 

Klankbordgroep vertegenwoordiger van Soesterberg/ Den Dolder tot 2014.

Vanaf 1 september 2015 waarnemend huisarts.

Schoolt nog actief na.

Vanaf 1986 altviolist bij het Zeister Philharmonisch Orkest.

Van 2013-heden voorzitter en altviolist bij het Kamerorkest Soest.

Hobby: Altviool spelen en tennis

Vader van twee kinderen

Grootvader van twee leuke kleindochters.

UZI pas

Vanaf nu log ik in door middel van de UZI pas.

Alleen met uw toestemming

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u hen daar ieder apart vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

Toestemming geven

Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts en apotheek ieder toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Dit kunt u doen door een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij uw huisarts en/of uw apotheek. U kunt ook mondeling toestemming geven aan deze zorgverleners. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen apart toestemming geven.

Het is niet mogelijk toestemming te geven via VZVZ.

Online toestemming geven

U kunt ook op deze website online uw toestemming geven. Hiervoor heeft u DigiD met sms nodig. Dit kunt u aanvragen via www.digid.nl.

Wilt of kunt u geen gebruikmaken van DigiD met sms? Dan kunt u online een formulier invullen, printen en aan uw huisarts of apotheek geven.

Toestemming intrekken

U kunt altijd uw toestemming weer intrekken. Dat kunt u doen bij de huisarts of apotheek die u eerder toestemming heeft gegeven.

Ook kunt u uw toestemming online intrekkenVZVZ laat uw zorgverlener dan weten dat u uw toestemming wilt intrekken.

Uw dossier

Als u toestemming heeft gegeven, noteert uw zorgverlener dit in uw dossier. Ook laat hij het LSP weten dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Daarna zijn uw actuele gegevens beschikbaar voor andere zorgverleners die zijn aangesloten op het LSP.

Inzage-overzicht

Wilt u weten welke zorgverleners uw gegevens hebben aangemeld bij het LSP? Vraag dan eeninzage-overzicht aan. Uw gegevens kunnen alleen met uw toestemming worden aangemeld.

De 12 tips zijn vooral effectief als ze allemaal gevolgd worden. Er maar eentje volgen, haalt weinig uit.

1. Rook niet. Gebruik geen enkele vorm van tabak.

2. Maak uw woning rookvrij. Ondersteun het rookvrije beleid op uw werk.

3. Werk aan een gezond lichaamsgewicht.

4. Zorg voor lichaamsbeweging in uw alledaagse leven. Beperk de tijd die u zittend doorbrengt.

5. Eet gezond: geef de voorkeur aan volkorenproducten, peulvruchten, fruit en groenten. Beperk uw consumptie van voedingsmiddelen met veel calorieën, rood vlees en sterk gezouten etenswaren. Vermijd gesuikerde frisdranken en bewerkt vlees.

6. Indien u alcohol drinkt, beperk de hoeveelheid. Geen alcohol drinken is beter om uw risico op kanker te verlagen.

7. Vermijd te veel blootstelling aan de zon, vooral voor kinderen. Bescherm u tegen de zon. Ga niet naar de zonnebank.

8. Bescherm u tegen kankerverwekkende stoffen op het werk door de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften te volgen.

9. Ga na of u in uw woning bent blootgesteld aan straling door natuurlijk hoge radonconcentraties. Onderneem actie om hoge radonconcentraties te verlagen.

10. Voor vrouwen: borstvoeding geven verlaagt uw risico op kanker. Beperk het gebruik van hormoonvervangende therapie tijdens de menopauze. Deze therapie verhoogt uw risico op bepaalde soorten kanker.

11. Zorg ervoor dat uw kinderen deelnemen aan vaccinatieprogramma’s voor hepatitis B voor pasgeborenen en het humaan papillomavirus voor jonge meisjes.

12. Neem deel aan georganiseerde screeningprogramma’s voor darmkanker (m/v), borstkanker (v), baarmoederhalskanker (v).

Primair Huisartsenposten
Primair Huisartsenposten is een bijzondere samenwerking van negen huisartsenposten in Midden-Nederland: Amersfoort, Barneveld, Blaricum, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en Zeist. Samen verzorgen deze posten de spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren in een verzorgingsgebied van 1,5 miljoen inwoners. Primair Huisartsenposten is daarmee een van de grootste eerstelijns zorginstellingen in Nederland.
Lees verder: Primair in cijfers >
Van, voor en door huisartsen
Bijna 900 huisartsen zijn aangesloten bij Primair. Zij doen bij toerbeurt dienst op een van de negen huisartsenposten. De huisartsen houden spreekuur, vervullen de rol van supervisor op de post, zijn beschikbaar voor telefonisch consult en leggen visites af. Zij worden bijgestaan door triagisten en chauffeurs en werken waar dit mogelijk is nauw samen met de Eerste Hulp van het nabijgelegen ziekenhuis. Naast de directe medische zorg hebben de huisartsen een belangrijke taak in het bestuur van Primair. Zij houden toezicht op de kwaliteit van de zorg en bepalen het zorginhoudelijke beleid.
Lees verder: missie en visie >
Ondersteuning vanuit het Stafbureau
Elke huisartsenpost heeft een eigen management dat zorgt voor de dagelijkse leiding. De posten krijgen ondersteuning van een professionele facilitaire organisatie: het stafbureau van Primair, gevestigd in de stad Utrecht. Zo hebben de huisartsenposten van Primair de kracht van kleine organisaties die geworteld zijn in de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd houden ze goed aansluiting bij landelijke ontwikkelingen en kunnen zij hun krachten bundelen als het gaat om het vernieuwen en versterken van de eerstelijns zorg.

Vanaf 1 september 2015

BIGNUMMER: 29020525701

KvK-nummer: 55254764

Ervaring met Promedico asp en Topicus

Geaccepteerd op de huisartsenpost Zeist, Nieuwegein en Houten

Aangesloten bij de klachtenregeling Midden-Nederland

https://www.thuisarts.nl/

Algemene modelovereenkomst

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST | GEEN WERKGEVERSGEZAG
Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 | 29 – 02 – 2016

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Partijen:
Dr X, gevestigd te IJ aan de Jan Steenstraat x rechtsgeldig vertegenwoordigd door  hierna te noemen: “Opdrachtgever”;

en

P.Creutzberg, huisarts gevestigd te Oude Tempellaan 29 3769 JA Soesterberg aan de  hierna te noemen: “Opdrachtnemer”;

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:

 1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van de huisartsgeneeskunde;;
 2. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan een gekwalificeerde, zelfstandig werkende huisarts-waarnemer;
 3. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
 4. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 5. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
 6. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
 7. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;


Partijen komen het volgende overeen: 

Artikel 1. De opdracht

 1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten: het waarnemen van de dienst Nachtdienst dd 17 mei 2016.


Artikel 2. Uitvoering van de opdracht 

 1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
 4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.


Artikel 3. Duur van de overeenkomst 

 1. De opdracht vangt aan op 17 mei 2016 en wordt aangegaan tot 18 mei 2016


Artikel 4. Nakoming en vervanging

 1. Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.


Artikel 5. Opzegging overeenkomst 

 1. Ieder der partijen is bevoegd deze bijeenkomst terstond te beëindigen indien de andere partij in ernstige mate tekortschiet bij de uitvoering van deze overeenkomst, zonder dat partijen deswege een aanspraak op schadevergoeding jegens elkaar kunnen doen gelden.


Artikel 6. Vergoeding, facturering en betaling

 1. Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer € 75 per uur. BTW is niet van toepassing.
 2. Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
 3. Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 4. Ingeval hulpmiddelen van Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht, brengt Opdrachtgever de daarmee samenhangende kosten in rekening aan Opdrachtnemer


Artikel 7. Aansprakelijkheid/ schade 

 1. De opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor alle door patiënten dan wel anderen geleden schade, voortvloeiend uit tekortschieten door de opdrachtnemer bij de uitvoering van deze overeenkomst.
 2. De opdrachtnemer verklaart daartoe een collectieve dan wel individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
 3. Opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, welke bij opdrachtnemer is ontstaan in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, tenzij sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid.


Artikel 8. Verzekeringen
Zie artikel 7 

Artikel 9. Rechts- en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.


Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

https://www.thuisarts.nl/

Op 13-1-2016 heeft u de cursus Bespreking casuïstiek uit incidenten HAP gevolgd.
Deze cursus heeft u succesvol afgerond.


Code HA - Incident
Naam Bespreking casuïstiek uit incidenten HAP
Datum 13-1-2016
Tijd 18:00 t/m 21:00
Geaccrediteerd Ja
Accreditatienummer 231440
Accreditatiepunten 3
Locatie Stafbureau Primair Huisartsenposten
Adres Zwarte Woud 2
Plaats Utrecht
Opleidingsinstituut Marieke Scholten & Sonja Oomkens

DUODAGEN GEVOLGD

05. MAAGDARMSTOORNISSEN BIJ GEZONDE DUURSPORTERS 
Klachten aan het maagdarmstelsel tractus gastro-intestinale komen vaak voor bij intensieve langdurige inspanning.  Niet altijd zijn de klachten b.v. winderigheid en diarree even ernstig, maar wel lastig en kunnen aanleiding zijn te stoppen met sporten.
In deze workshop wordt ingegaan op de aard van deze klachten en mogelijke  behandelopties, zodat de sporter kan blijven sporten,
Specialist: Bindia Jharap, MDL-arts
Huisartsvoorbereider: Emmelien ten Hoor
 

08. KORTADEMIGHEID EN INSPANNING (workshopronde 1 of 2) 
De verschillende klachtenpatronen van kortademigheid bij inspanning worden besproken en welke kenmerken bij welke aandoening passen (obstructieve en restrictieve longaandoeningen, dysfunctional breathing, etc.). Van de verschillende diagnosen wordt besproken op welke manier zij de inspanning beperken, hoe men dit terug kan zien tijdens een inspanningstest en welke mate van de beperking. Ook wordt ingegaan op welke adviezen men kan geven om bewegen te vergemakkelijken en bevorderen.
Specialist: Karin van den Ende-Kastelijn, sportarts
Huisartsvoorbereider: Tom van de Eede
 

12. OUDEREN: SPORT EN BEWEGEN (workshopronde 4 of 5) 
Bewegen heeft impact op het welbevinden van ouderen, maar ook op hun cognitieve functies. Alle reden om als huisarts het bewegen van ouderen te stimuleren. Maar hoe maak je als huisarts een inschatting van de mogelijkheden tot bewegen en sport bij ouderen? Wat zijn de risico’s, zoals vallen of wegrakingen? Hoe inventariseer je die en wat kun je daaraan doen?
De bedoeling van deze workshop is praktische handvatten te geven en een aanzet tot meer samenwerking.
Specialist: Johan Wold, geriater
Huisartsvoorbereider: Louwrens Boomsma
 

16. REANIMATIE, IEDEREEN MOET HET KUNNEN! (workshopronde 3) 
Consulent: Mark de Weger, interventie verpleegkundige
Huisartsvoorbereider: Mirjam van der Waart
 

18. HANDIG OM TE WETEN    (workshopronde 5) 
Sportletsels van de hand: klein letsel met grote gevolgen. 
Aan de orde komen in deze workshop:
- Veel voorkomend sportletsel als malletvinger & skiduim.
- Handonderzoek na sportletsel.
- Wanneer is een röntgenfoto nodig.
- Wanneer stuurt u door naar de plastisch chirurg of handtherapeut?
Specialist: Eline van Amerongen, plastisch chirurg 

PLENAIR: CHRONISCH VERMOEID: PATHOLOGIE? OF EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN? (workshopronde 6) 
Tijdens de sessie wordt uitleg gegeven over de waarde van een inspanningstest met ademgasanalyse in de beoordeling van de belastbaarheid en eventuele beperkingen. (cardiovasculaire, ventilatoire, perifere) in kaart gebracht. 

In 2005 stopte Frans Prause, dit is zijn afscheidsfeestje.

De apotheekhoudende praktijk op de Rademakerstraat

Ik heb jaren een apotheekhoudende praktijk gehad. Een leuke periode, wel bewerkelijk.